Amatoho aseyindlala nathi sibulaw’indlala,

Imisebenzi ayibonwa, ikati lilele eziko,

Uyadela wena osulapho ngomsebenzi,

Akulahlwa mbeleko ngakufelwa,

Noma singasebenzi asiliphosile ithawula,

Sesadiza kwaphela ngisho okokudiza,

Esasibadizela namuhla sebathenga izindiza,

Abany’emsebenzini yabo bagibel’indiza,

Mina ngigcina ngokuyibona indiza indizamshini,

Nami ngisafisa ukundiza nenyoni enkulu,

Ngibhidilishe isilungu eceleni kwezikhulu,

Imisebenzi siyifundele nathi sineziqu,

Emakhaya sijika nelanga neziqu zethu,

Abanye bayasenza ngaphandle kweziqu,

Sicobeleleni ngolwazi, nangena kanjani?

Abanye baxhake imisebenzi ngapha nangapha,

Thina ngapha sisaxakwe ukungasebenzi,

Abanye bayithola ngenyama yomlenze,

Abanye bayithola ngenkani nangegazi,

Abanye bayithola ngokwazi osibanibani,

Thina esingazi muntu siyokhala kubani?

Asinay’inyama yomlenze siyokhala kuzwe bani?

Bayadela omtakabani, thina vele besingobani?

Njengabobonke amaphepha siyawafaka,

Uma sebefakana emsebenzini bafakana bodwa,

Emsebenzini bangifuna isipiliyoni nolwazi,

Isipiliyoni ngiyosicoshaphi ngingasebenzi?

Isipiliyoni enginaso ngesokungasebenzi,

Isipiliyoni sami ngesokufuna umsebenzi,

Isipiliyoni sami ngesokushaya izinyoni,

Inyama idliwa ngabasebenzayo emakhaya,

Ongasebenzi uphila ngokudla izinyoni,

Izinyosi ngiyazesaba ngoba ziyatinyela,

Nobunyosi bami abungisizi ngilamba nabo,

Ekhaya bakhathele ukuhlala nomahlalela,

Bengithi ngizosebenza kuphel’ukub’umahlalela,

Sengiphilela ukuzihlalela ngibhale izinkondlo,

Ngizama ukuba nomsebenzi, yize ngingasebenzi,

Ngihlebeleni bahlobo, nina nangena kanjani?