MINA NAWE

Mina nawe Dali,

Lezonsuku zethu sobabili ngiyazikhumbula.

Kwakuyimi nawe.

Sasiwabuka amajuba endiza kamnandi ekhululekile.

Sasizibona siyiwo kwazise sasingafihlele munt’esasikwenza kwakusemthethweni.

Enganiphela abazali bayazi ekhaya,

Phela loluthando lujulile,

Esikwenzayo siyabonisana ngakho sikuvume sikwenze.

Konke sikuqopha phansi namatshe asabhaliwe namanje mina nawe

Thina siligazi namanzi uqobo.

Kuvume abaphansi ngizwa egazini.

Mina nawe sidalelweni soze sihlukane.

Injabulo yethu ihlez’ingunaphakade.

Ngiyakuthatha namhlanje ukuba ube ngumkami ngokupheleleyo.

Yebo sohlukaniswa ukufa.

Ngizokuthanda ebuhleni nasebubini,

Mina nawe soze sajikelana.

Ibhalwe uMakhosazane Ndwandwe Shwala