Mhla ng’thulayo

Usuku lwami lokugqina lungafika

Nom’ Ini ang’qondile ukun’khalisa

Kodwa ngifuna ukuhlakaza amaqiniso

Ngizohamba kuzocwebez’ iy’zibi

Niwakhulume wonke amaqiniso ngami

Ningase ngey’mithiyo

Ningakhali khumbulani

Ukuthi lomhlaba awunoni

Ngizohamba ngingaphinde ngubuye

#bohlaLee