Wawukhona empilwen yam

Ebuhleni nasebubini

Njengoba wathembisa phambi

Kukankulunkulu naphambi kofakazi

Uzifezile izithembiso zakho

Wangivikela ngakho konke okwakho

Wangithanda ngoludlula konke

Ubeyijongo empilwen yam

Wayiphathis ‘okweqanda

Wayivikela kokubi

Wayitshengis’uthando

Uthando oludlula konke

Uthando oluyisimanga

Olwamangaz’inhliziyo yami

Engalwaz’uthando

Uyisithandwa senhliziyo yami

Uyiphakade lamaphakade ami

Bengingaz ‘ukuth ungithanda kangaka

Ngangithi udlala ngam

Ngoba ngingalwaz uthando

Ungenze ngakwazi ukukuthanda nami

Ngakuthanda ngothando lwami lonke

Ngakunik yonke inhliziyo yami

Ngakutshengis’inhliziyo yami

Ubumnene nokulunga kwayo

Usufana negolide enhlizweni yami

Phakade lamaphakade ami