Mlaphi wenhliziyo yami!

Inhliziyo yami, isiphinde yalahlekelwa futhi.

Uthandolwami ludukile futhi.

Ngifuna wena, ungilaphe futhi.

Sondela, ungiphe uthando futhi.

Ngilahlekelwe yilothando obelungilapha.

Uthando obelu ngolwakho.

Ubungilapha inhliziyo, empeleni ngathi ungabuya futhi.

Ngaphandle kwakho impilo ayivumi, ngizwa ubuhlungu enhlizweni.

Uthando obelu ngithobinhliziyo, ludukile!

Ngisho lothando obelusenhlizweni yami, ludukile!

Belunyekhe lungaduki, impilo inzima.

Iphutha ngimi, bengithi ngiyazi kanti lutho.

Iphutha lingakimi!

Yebo ngiyavuma, ngim’ okonile!

Ngim’lo obesekaphenduke usathane empilweni yakho.

Nami ngifisukubuyiseliskhathi emuva, kodwa lutho.

Soze ngikwazi!