Ngifisa ngathi ngingamenzela konke!

Uphi yena?

Ngifuna ukumnika uthando.

Ngifisa kuthi ngiphile naye, likhonithemba.

Ithemba yikho kuthi ngiyaphila, naye ephila.

Impilo isithandile kuthi mina nawe sithandane.

Makungemina omthandayo, uthanda bani?

Anginayo inkinga ngothando onalo.

Kodwa ngicela ma uthanda mina, usho.

Isho manje impilo isavumile!

Isho manje injabulo isekhona!

Kube njani uthanda mina?

Masidedelimizwa izikhulumele.

Ngifisa ukuyilwa nawe lempi.

Ngifisa ubekhona empilweni yami.

Ubenami kuze kubeyilapho umphefumulo hlukana nenyama.

Anginaye omunye, nguwe nje!

Ngibona wena wedwa!

Ngicelungiphithuba, ngibe sempilweni yakho!