LEZONSUKU

Ngiyazikhumbula lezonsuku sihlezi sobabili,

Lezonsuku kwakungathi zidalelwe thina sobabili,

Kwakubukwa thina kudel’umakhasane.

Sigqoke siconsa sifaniselene,

Wonke umuntu wayeluphupha loluthando,

Wonke umuntu wayelufisa loluthando,

Ngish’inganencane yayilubona luvela emazulwini.

Sasike sihlebelane sitshelana ukuthi “ngiyakuthanda”

Nomunye aphendul’endlebeni yomunye ethi:”Nami ngiyakuthanda mntakwethu”.

Pho sobashonisaphi abantu okuthiwa amaxoki?

Pho sobashonisaphi abathakashana?

Thina sizifihlephi izimfamona zithe bhe?

Kodwa lezonsuku zisayophinde nje zibuye?

ibhalwe Makhosazane Ndwandwe Shwala