Le life Iyiskorokoro akulon’ iphupho

Iyiskorokoro le life akuwona umbono

Ukuze uyibon’ uding’ umqondo

Nezazi sezibhek’ ikusasa ngezipopolo

Zithemb’ ikusasa lizoba ngcono

Sesithemba lon’ ithemba ngokuba nokholo

Sasitsheliwe izinsuku zokugcina ziyoba nzima

Njengesalakutshenwa sesibona ngomopho

Noma sesibona kodwa luth’ asikholwa

Le life Iyiskorokoro ihlul’ amakholwa

Won’ akhulek’ ashay’ emid’ imthandazo

Athi izoba ngcono ‘ma singavuma izono

Athi ayikho into engahlul’ umkhuleko

Asho ewubiza ubaba wethu eguqe ngedolo

Ngcono siyikhulekele siyibek’ izandla

Le life idinga siyibek’ izandla iding’ ukuphushwa

Sibon’ akwenzeki sicabanga sinamashwa

Le life Iyiskorokoro iding’ ukuncengwa

Le life Iyiskorokoro iduma ‘ma kuthanda yona

Ike isinik’ ithemba idumadume ithi ukuhamba

Isahamba vel’ ikhwehlel’ ikhiphe intuth’ mnyama

Yazi ukuthi isingathula noma inini ingacima

Mhlawumbe ‘ma sicela umininiyo aselekelele

Sesikwenze konke iyasehlula akangenelele

uMbuso wobukhomanisi wehlulekile

uMbuso womashiqela nawo wehlulekile

Owentando yeningi wehlukile nawo wehlulekile

UMbuso wakho mafike sekwanele manje

Namathe impela aze abuyela kwasifuba

Le life Iyiskorokoro ungezwa ngomuntu ek’tshela

Ixake nababonayo sebevele bazidlel’ imbumbe

Nabaholi babantu behlangene beyimbumba

Le life Iyiskorokoro lo akuwona umbono

Ukuze uyibone udinga umqondo

Siyathand’ asithandi la siding’ usizo

Le life Iyiskorokoro isidla amandl’ omnotho

Nezigwili zithi umnotho awusizi ngalutho

Le life Iyiskorokoro idinga kutotoswa

Solokhu siyincengile ukuphenduka kwesondo

kuzoza noshintsho ze siphil’ engcono

Ngoba le life yona Iyiskorokoro akulon’ iphupho

Mhlawumbe isizoduma kwazi bani?

Ayidumi kanjal’ uma isizohamba

Masiqhubeke siyiphusha singaphel’ amandla!