Kulelizwe amehlo abona umonakalo,

Kulelizwe khona kunuk’inkohlakalo,

Izikhulu zethu ziphila ngenkohlakalo,

Isizwe siyasokola ngenxa yenkohlakalo,

Bafik’esicongweni maqede bakhohlakala,

Izidingo zethu bona bazikhohliwe,

Ubunzima bempilo bona babukhohliwe,

Nasezikhundleni bafika ngokusikhohlisa,

Impande yesono mina ngiyayiqalekisa,

Ubugovu bona buyabakhubekisa,

Labantu baphila ngokukhwabanisa,

Bathatha ngozwane thina sisale sibalisa,

Siyabakhuphula bona bayasehlisa,

Sibasa phambili bona bayasihlehlisa,

Impilo inzima sesaphila ngokubanjiswa,

Lo R350.00 kimina uyimvalamlomo,

Badl’amantshontsho besule imilomo,

Sisale thina nemilomo ebika indlala,

Imilomo yabo isiyayifunga indlala,

Bayabusa bona abasayaz’indlala,

Sicindezelwe thina sibulawa indlala,

Ngeliny’ilang’amaqinis’ayovel’obala,

Okwezinqa zesel’okufihliwe kuyohlal’obala,

Nezikhohlakali zezikhulu sizibona ngombala,

Bathi sikhululekile thina sisazabalaza,

Bagombela kwezabo bathi babezabalaza,

Thina siphila nogombela kwezabo,

Izinsizakusebenza zihlala emzini yabo,

Amathenda atholwa omtakani,

Thina zicathalala siyokhalela bani?

Phambi kwethu lelizwe liyaphalala.