Izinyembezi 
Inyembezi zehla ziyadedelana, nam angizenzi ngenziwa ubuhlungu enginabo enhliziyweni yami. Engani bamthathile akakhoni nokungbheka, amehlo ayashalaza ,angith inhliziyo enecala ayiktholi ukphumula. Bengithi ubambo lwami Kanti cha ngiyisbambiso.

 Ubsuku nemin ngilila ngizama ukukhohlwa , lutho inhliziyo iyala. Bengingaze ngifele ukukuthanda ? Loluthando luyisijeziso Kim ,angkwazi nokulala ngingakaze ngimcabange. Kanti mina Ngoneni kumdali? Bathi izino zoyise zehlela Kuba ntwama mhlambe nam ngijezela isono engingasazi. Bengithi uyikusasa lami kodwa manje akuqondakali. 

Ngibile nesneke Noma inkinga zisihaqa ngalwa nganqoba, kodwa manje ngiyehluleka Amandla angiphelele. Loluthando bekmele lube injabulo lulethe ukukhanya , kodwa luletha inkathazo nokulila kwenhliziyo. Mina ngiyalilahla ithawula engani uthando alusekho, sesibukana ngeziqu zamehlo.

Omunye ukhomba omunye, impumelelo ayisekho,ithemba alusekho, Pho ngilindeni? Amathonsi abanzi? Sekwanele ngililile kwanele ngiyayehla lendima .