Kowu!! ndithathe simakaka,

Undibeke phezu kwentaba zonqakramvo,

Undiweze undibeke phezu khonukuze basive isikhalo sam.

Intliziyo yophukile ayinamthuthuzeli,

Iinyembezi zam azinamesuli ,

Umphefumlo wam awunamxolisi,

Ingqondo yam ayinamkhuthaz.

Andinagxalaba lokukhalela,

Andinamtu wakumbekela intlungu yam,

Abahlobo bandishiyile,

Ebendibathembile bandiphoxile.

Eyam intliziyo ayinakuphinde ithembe mntu,

Ndililolo.

Ithemba lindiphelele.

E.Hlwayi