Ndinesikhalo semihla nezolo
Amehlo Ami ahleli exweb’inyembezi okwethole elifelwe ngunina
Nginentlungu engiyiva ngaphathi kumina
Nginemibuzo engizibuza yona kodwa akukho nomnye engikwaziyo ukuwphendula Mina
Hlampe ukhona ozokwazi ukungiphendula ngoba Mina ngiyehluleka
Lentlungu enginayo isenokubhubhisa ibulale intliziyo egcwele uthando nenkathali
Le intlungu engingasoze ngikwazi ukuyibalekela

Sengitsho intlungu yokuba noNozala ongakhathali nokuba kwenzekani ngosana lwakhe
Indoda engafuni ukondla abantwana bayo kodwa iyakwazi ukuthatha imali yayo yondle abantwana benye indoda
Utata okwazi ukushiya usana lwakhe lukhala angabi nendaba yokuthi lukhula kanjani ngani
Into anendaba nayo umfazi lo ahlala naye nabantwana bomfazi abathole ngaphandle
Into engizbuza yona ukuthi ngazi lendoda lomfazi wayidlisani le engaka engapheli

Ithemba lami lokuphila limfiliba Mina owami utata LA ekhona akazi noma ngilala ngidleni
Nemithandazi yami ngathi ayifiki kuSomandla kuba ngibona engaphenduli
Nezinyanya zakuthi nazo azenzi mnyakazo kanti owami utata uyosizwa ngubani
Side iskhathi ngibekezele kodwa akukho mehluko kowami utata
Nkosi pheza sekuyazwela manje umkhizo ejazini