Intliziyo ngumkhohlisi

Luqale ngentyatyambo nez’qholo!

Luvutha wakundijonga ndixega Madolo!

Yahlebezi ntliziyo lulo lubambo lwam.

Kungongozu valo ndakuv’ ilizwi lakho.

Ndiqhutywa yimincili ingelulo noloyiko.

Ndamili mpiko ndithe swiii! ndindizela phezulu!

Ingu chuuu ngcembe sisandla sam sibambe sakho.

Sivulelan’ iz’fuba silung’selel’ ingomso.

Sithembisana ngezulu nomhlaba simntumnye!

Siphefumla moyamnye kanti undigxeleshile.

Siphu ukrazula umoya wam ngamazwi arhabaxa.

Kwaba siso is’qalo sophila obentshontsho.

Iz’hlandlo zininzi ndilugubu lakho undimbukra!

Undizamisa ngentonga, uwuxova umzimba wam ngamangqindi.

Ukungcuma kwam zintlungu kuyolisa umoya wakho.

Ndibuza iselulo uthando xalunje?

Ndimbetshe-mbetshe ziinduma nengongoma.

Ndikhohliswe yintliziyo inene yandenza!

Ndibonel’ impilo yam isonakala.

Nako impilo yam iphela ndijongile.

Ndingaphumi nje ndisindis’ isiqu sam nosapho lwam.

Ndiba ungatshintsha sonwabe kwakhona.

Ulonwabo azange lufike!

Kuse ndinabelu qaqa, ndifike khaya sele ndilele ngomqolo, ndikwelabanga buyiyo.

– Z. NYOKANA