ayisekho, ayisekho inhlonipho ezinganeni

azisabahloniphi abantu abadala!

Sezibaphenduli noma ikanjani

Seziphakamisela abazali babo izandla

Sebeshaya imithetho emakhaya sebephenduka izigilamthetho lekelela mdali wezinzuku nali elihle lifa lisetshenziswa umoya kasathane

Oooh lafa