Mihla namalanga

Hlezi kunendlala

Yomsebenzi nokudla

Indlal’ ayidlali

Ibang’ ubugebengu

Iqed’ uthando

Iyadl’ egazini

Yehlis’ izinyembezi

Ifana nembazo

Ebaz’ inhliziyo

Umoya nenqondo

Kusal’ amanceba

Wentukuthelo nenzondo

Indlal’ iyisitha

Okumele sibulawe

Ngezibham’ uzothando

Ezizovul’ ukhiye

Wamathuba nokuzimisela

Ziqede nenkohlakalo

Kulab’ abas’phethe