Sondzelani sive saSobhuza

Ngipheni indlebe

Niwalahlelani emasiko enu?

Niyilahlelani imvelo yenu?

Insha yalamuhla ayati lufto ngesive nemasiko emaSwati

Insha yalamuhla seyikhakela emasiko aletinye tive

Insha yalamuhla seyifana neligogo lelingenalutfo

Wotani boNgwane

Wotani malangeni

Wotani bogwalagwala

Nite nibungate imvelo yenu

Nitewukwati netimphandze tenu

Ngiyanincenga maSwati ningayijabhisi inkhosi yenu ngekulahla emasiko enu

Khumbulani lapho nivela khona

#TSANDZANI IMVELO NEMASIKO ENU!!!

Imbongi: Thubelihle Shabangu ingane kamaNkosi ❤️❤️❤️