Noma bengathini mina ngiyazazi. Bangangihleka batshekedule benzelokuya mina ngiyazazi

Ngiyintombi ephelele yomZulu itshitshi phaqa, elgcwele mfi!

Abantu babuka amatshitshi bawathande abanye bawanyanye bewagxeke bathi nina aniphelele nifumbathisa omama

Kanti thina zintombi nto ezivale thanqa zikaZulu siyazazi ukuthi igugu leli likamama nobaba sisaliphethe njenge qanda.

Ngoba sishilo iSilo UMisuzulukaZwelithini ukuthi:

Nibezwe ukuthi bathini,

kodwa ningabalaleli

Kanjalo ke zimbali ezinhle zezwe qhakazani ninganaki umhlaba ningabheki ukuthi abantu basho kuphi okubi qhakazani zimbali.

Ntombi yomZulu zigqaje ngobuwena ungabheki ukuthi abantu bathi i ngawe inqobo nje wena uzazi!