Sibona ilutjha lango 1976,
Lidiniwe ukufunda ngelimi abangalizwako.
Ilimi elingabafaka ngemgodini baphila,
Ilimi elingakha iboda,babhalelwe ukuphumela ngale,
Ngitjho ngale kwamadlelo aluhlaza.

Lelo limi elingaba umkhawulo,
Ilimi elingasusa imphiko zabo zokuphapha.
Elingenza baphandlwe baqalile.

Sithokoza ilutjha lango 1976,June 16
Lapho bajama ngeenyawo balwa,

Bathi sekwanele…lokhu ngeze kusaragela phambili.
Lokhu kuzoqina ngathi.
Nakubantwana bethu ngeze babone lokhu esikubonako.

Sizokulwa silwele ilimi elizoba yimpumelelo kithi.
Ilimi elizoba ligugu kithi.
Ilimi elizoba ziimphiko,siphaphe.

Ngitjho nesibhagabhaga ngeze zasivimbela.
Lapho sizophapha ngokukhululeka.
Sikhulume ngendlela sizizwa ngayo.
Sifunde ngaphandle komkhawulo.
Sizikhakhazise ngaphandle kokuqindezelwa.
Sibengilokhu esikufunako ngaphandle kokukhethelwa.