Luta 1

Nga nwaha wa 1988 nga dzi 25 dza nwedzi wa phando mutani wa ha Mbulaheni ho do begwa mthannga ono pfi Mmbengwa. Mmbengwa vhabebi vhawe vhane vhavha Vho Alfonso Mbulaheni na Vho Nyabele Vho do swika he vha fhambana nga nwaha wa 1991 musi ena minwaha miraru, phambano iyo a yo ngo vha ya vhudi na luthihi kha Mmbengwa naho o vha asa thu divha tshithu nga itsho tshifhinga. Vho Nyabele ho mbo di pfi vha tshi puta vhuda havho vha sie nwana vhunga e wa ha Mbulaheni, na Ngoho zwa ralo.

 

Vho Alfonso Vho mbo di wana munwe mufumakadzi wa mukhada mufumakadzi wa mbilu ntsu vhukuma we a vha a tshi pfi mapula, nga itsho tshifhinga ndi musi Mmbengwa ono vha kha murole wa vhuraru. Mapula ori u swika Afho mudini a takalelwa na u tanganedzwa zwihulusa nga mazwale wawe Vho Vhulahani. Khotsi a Mmbengwa u vhona izwo vha pfa Vho takala nga maanda zwihulusa vha tshi vhona Mapula a tshi nga u funa na u takalela muthannga wavho ane vhari ndi ene mulaifa sa izwi Mmbengwa e ene muthannga wavho muthihi fhedzi nahone hu ene tanzhe.

 

Ho do fhela minwedzi ya sumbe musi Vho Mapula vha kho dzula na khotsi a Mmbengwa, mazwale Vho Vhulahani khathihi na ene Mmbengwa, ndi hafho he Zwino Vho Mapula vha thoma hone u bvisela khagala mavhala avho kha Mmbengwa mulaifa wa Vho Alfonso,

 

Mmbengwa zwithu zwa thoma u mu kondela vhukuma nga ndila isa vhonali kha khotsi awe sa izwi Vhovha vha tshi vhuya Lokovhela vha tshi bva mushumoni, Mmbengwa o vha asa koni na u zwi vhudza khotsi awe sa izwi avho mmane wawe musi vhathu vha hone vha di ita u nga vha mu funa lunwesa nahone vha to ri “nwanaka” vha tshi mu vhidza, fhedzi vhathu vha siho vha tshi murwa na u mu dzima zwiliwa.

 

Ya u khera tshikoloni Ovha asa I wani vhunga khotsi awe vhovha vha tshi bva vhusiku fhedzi, Vho Alfonso Vho vha vha tshi neya mufumakadzi wavho tshelede uri vha do sala vha tshi fha Mmbengwa a tshi ya tshikoloni……….