Usufana nengane ezelwe

Engenakuphawula lutho

Engenakusho lutho

Uyisihlahla esivunguza nomoya

Esivunguza mihla yonke

Esingawa noma inini

Usufana nelanga lasebusika

Eliphuma licashe libange usizi

Sekuze kwaphela nobuhlungu ezinhlizweni

Ubuhlungu bokulahlekelwa nguwena

Kungani UNkulunkulu engayenzi intando yakhe

Kungani engakuthathi sisalindele

Kungani ekuzwisa ubuhlungu obungaka

Sekuze kwaphela nothando lwakho

Phakathi ekujuleni kwenhliziyo

Usuyisihlava empilweni yami

Sengihlale ngicabanga ngawe gogo

Ukuthi ngabe namhlanje ugula okunjani

Sengihlale ngihlezi ngesinqe esisodwa

Angisahlaliseki empilweni yami

Usuhlale usengqondweni yami

Uwukhubazile umoya wami