Nakhu ngizofel’ubala,

Ngingeyen’owakwafel’ubala.

Baqhamuka bevez’olomhlathi,

Bazidlisa satshanyana,

Bazihlekisa ubala.

Bangumndeni nezihlobo,

Ubutha bab’angek’ububone nhlobo.

Bangabani bakho emini,

Ebusuku bakukhaphel’egodini.

Yebo siphila nabo,

Lokh’akush’ukuth’asazi lutho ngabo.

Onembeza babo babuthakathaka,

Angithi nabo bayathakathaka,

Bethak’amaqhing’obumnyama.

Bathaka othi “thi” ngezab’izandla.

Lezimpisi kudala zingakhel’uzungu,

Ngenhloso yokungizwis’ubuhlungu.

Iphupho likamakhelwane wami,

Alifani nephupho lami.

Ngifis’okuhle kodwa,

Kodwa yen’akangifiseli luth’oluhle.

Imizamo yam’eyokuphokophela phambili,

Imizamo yabo yenza kube mnyana phambili.

Angibenzanga lutho Nkosi,

U ‘Ndosi’ no ‘Nkosi’ banami shaqa!

Bazibonel’imvana yokuhlabela.

Ubuntandane nobuntindili bami,

Ababugqizi qakala, babushay’indiva.

Bazibonel’intondolo yokuhlatshwa.

Bangibophel’amanqin’enyathi

Bath’iyoz’idiban’Emzinyathi.

Basoph’ukungisobozel’okwenhlwathi.

Kungekudala ngizobaphul’umhlathi,

Ngibathumbel’emahlathin’as’Enhlwathi.

Bezwe kuthi fohlo maqede bethi shwathi.

Lamavaka ayangesaba,

Kungakh’enabalandeli,

Bahlangene ngami,

Bacabang’ukuth’angazi.

Bagadla kuzwakale,

Angith bagadl’eduze.

Gadlani nidele webosoMgadlasi.

Kwagadla mina niyolala niphuz’amasi.

Iyekeni ngob’iyanehlula,

Luth’ukuyinqoba kodwa kade nayiqala.