Ke a go leboga ge o se wa ba le pelopedi
Ke sa lebale go leboga le ya gago hlompho
Gobane le ‘tšatši le la mohlolo,
A ke gopole ke ile ka re ge ke re tee wa re pedi

Ke leboga ge o ile wa kgotlelela
Wa nteta mašego le mašegogare
Ge ke be ke le gare ke kodumela
Ge ke be ke le gare ke betla šapo la tlala

Ntle le ya gago thekgo, tshepho le tumelo
Mathateng le maimeng a bjo bophelo
Ke be ke tla fenya?
Ke ra le peu yeo ke bego ke e gaša
Ntle le gore o e nwešetše ka la gago lerato
Tlhohloletšo le dithapelo e be e tla enya?

Segagešo sere go senya hlegere o phološitše mabutle
Ge e ba go kgopela le gona ke go senya,
Gona ntlogele ke senye
Mohlomongwe le nna ke tla phologa bjalo ka mabutle

Ka palamonwana ye
Ke kgopela o ntire monna goyagoile
‘Kgomo tša potla ke ruile
Di hloka wena modiši Raisibe

Yela tsela ke bego ke e sepela ke eya godimo le fase
E fihlile bokhutlong lehono
Go dumela go nna wola a gago ruri,
E be e se go phuthela phefo ka lepai

Ya gago kgotlelelo e tswetše katlego mosadi
Bjalo etlaba botlatla go seje nao
Mola ke be ke re ge ke lapa
Ka lapa nao