Heela wna Corona!
Kare ‘fatsheng la etsho wa rena
Matshelong a rona wa tlhakatlhakanya
Masika a rona wa tsere,
Ao tlhe kgaotsa re a kopa
Emisa go le kane
O fentse re bone
Ka matshelo a rona wa emisitse
Wa emisitse tsii ,jaaka setlhare sa mmurubele
Tota o mmampudi , Corona
Wena segajaja ,o re supeditse bokotsi
Ka matla o ne re sa itsi wa tsere kae
Ao Corona!
Re utlwele botlhoko re a go rapela