Bengihlezi ngithemba ukuthy uthando lwethu luzojubalala

Bengithokoza Masi jabule njalo

Kepha Lonke lokho sekushabaleke okwamazol enema ilanga

Kunyamalele onkwe nkungu ipheshulwa umoya ozanemvula

Uthando ebenginalo ngaw belingangolwandle

Isufiso ebenginaso ngaso sesinyamakeke kanjal

Ukulahlekekwa nguwe empilwen yam funane nenja iphucwa I hambo kayo

Amatheba namaphupho ebesinaw awasekh

Ngasikhihla esikanandi kwanela

Ngakwa ngilwela loluthando ukuba luqhubeke

Kepha konke sekushabaleke okwamazol ebon ilang

Min bengihlezi ngithemba futhy ngithand ukuba sibe ndawonye ungunaohakade

Kodwa esengikuthemba futhy ngikuthand a ukuphumelela empilwen yam