Ang’sona isehluleki ukuth’ nje ang’phiwanga encwadini,

Ang’ wona lamahlaya en’wenza eb’sweni bami ukuth’nami ak’lona ikhono lami,

Anifun’ ukwaz’ nokuthi ngizizwa kanjani kodwa ezami inyembezi ziyan’thokozisa, Nan’ ontang’ seniy’lwane izenzo zikathisha ziyan’thokozisa,

Nihlek’ eth’ nasi isehluleki sihlulw’ int’ engelutho,

Kodwa nam ak’lona iphutha lami ukuth’ ang’phiwanga encwadini.

Inyawo ziyang’sinda zithwel’ udaka ol’phuma komlomo kathisha,

Nani ning’cindezele angith’ ngingomlomo kathisha,

Nimemeze uk’hluleka kwam’ angith’ niz’tshela ngomlomo kathisha,

Intlungu zam’ zing’ced’ umoya sening’bhoca ngenyama engay’dlanga,

Kuth’ nom’ k’nephuth’ el’ncane k’thiwa yimina angith’ angazi luth’,

Ngapha nangapha ngil’hlaz’ el’mosha is’thunzi senu.

Kanti benazi na ukuth’ ng’nezandla zedayimane?

Ng’thint’ into icwebezele nges’khath’ es’ncane,

Omashisela babuz’ yonk’ into kim’ angith’ kuw’chwepheshe wakhona,

Hhay’ lok’ncol’ ok’bhidliz’ ithemba lami! Buthathe ub’wula nob’wula bungene ey’ntlonko ey’hlukene,

Kodw’ nami ng’nalo elam’ ikhono,

Ang’sona isehluleki ukuth’ nje ang’phiwanga encwadini.