Ngabe uyayazi yini lengoma ethi “Hayi Mina angisafuni ukukukhalela udlale ngami kwanela” Mina ngisho kuwenake

Lalela lengoma bengingaqali ukuyilalela kodwa ngibe nomuzwa wokuyidlala ngithi ukuyiphindelela hleze ingangipholisa lamanxeba

Yazi lenkondlo kade ngaqala ukuyibhala kodwa manje sengibhala angiqedi ngihlushwa inyembezi ezisula engikubhala phantsi ngempeni yeheni.

Yazi mengasho ukuthi kawungishelanga ngamanga ngabe awunginqobanga nam ngabe angikuqomanga usho manginamanga.

Ngalamazwi angisho ukuthi ngiyakuqalekisa kodwa nam bengifuna ukukhipha okungaphakathi kim yangizwa.

Dear Sthandwa Sam Sakudala ngabe uyayazi yini lengoma ethi “Hayi mina angisafuni ukukukhalela udlale ngam kwanela”

Was just checking ukuthi ngisakwazi ini ukubhala