Motho ke go tsoga mesong ka lehutšo la gore o tla atlega ka se sengwe se sekaone mo bophelong bja gagwe. Ke ra gore o swanetše o ipotše gore o tlo dira se sengwe se sekaone bophelong bja gago. Ge re le batho ga re a swanela go phela re nolegile mooko ebile re hloka tshepo ka maphelo a rena. Ga ra swanela go phela re lla ebile re ipona nke ga re na mohola wa go phela mo lefaseng.

Go na le batho ba bangwe ge ba kopana le mathata mo maphelong a bona, ba gopola go ipolaya. Ba lebetše gore mathata ke ona a matlafatšago motho gore a be le lehutšo la go atlega. Mathata a tla go tiiša moyeng gomme wa tseba gore ge o kopana le ona gape o ka se hlwe o šišinyega.

Se segolo mo maphelong a rena ke go šoma ka natla. Ga go lehumo leo le tšwago kgauswi ebile dilo tša magala goba tša go tla bonolo ke tšeo di tsamayago bonolo. 

Re tseba gabotse gore go bolaiwa basadi ba bantši mo lefaseng gomme ba bangwe ba bolawa ke baratiwa ba bona. Moreromogolo ke gore ba bangwe ba makgarebe ba ratane le banna ba kotsi bao ba sa ba ratego empa ba lebeletše tšhelete yeo ba sa e šomelago. Ge ba ekwa gore ba lapile ba thoma go gogela maoto morago gomme banna ba babe ba ba tšeela maphelo.

Ge o ka kodumela ka dinala, mogopolo le bohlale gomme o le lekgarebe, o tlo iketla mo bophelong. Go bala dipuku ke meetse a mannyane. Mo Afrika Borwa thuto ke magala. Ge o šikere mangwalo a gago a thuto gomme wa ba le mahlatse a mošomo, o tlo iphumula bosehlana. O tlo phela bophelong bja manobonobo, bjo bo phelwago ke dikhorane ntle le monna.

O ka ba se sengwe le se sengwe seo o nyakago go ba sona mo lefaseng. O ka ragela bodiidi bjo bo nabilego ka lapeng la geno kgolo ka maoto.