U mam’ Radebe umama ononya kakhulu uhlala a nomona NGO Makati ngoba intombazanyana efundile enhle kakhulu kabi wathatha ubuhlalo bukamama wa Makati ngoba uyintombazanyana wavuma kodwa umaTsepo umama kama Kati akathandanga waya ukuyolwa umaRadebe wamhlaba ngempama sebayashayana umakati weza agijima kodwa wafika sekusaphakile omama sebe Lele phansi bopha igazi emakhaleni