Umama wam kunye nodade wam omdala banele ngxoxo inkulu.

Hayi, Same! Yimbono embi lo! Nokuba uneminyaka engamashumi amabini anesibini. Ingaba kutheni ufuna ukuya kuhlala kulandawo? Kufuneka ukhuseleke ngaphantsi kwephahla labazali bakho!”

“Kodwa Mama! Lithuba elimangalisayo! Kuzakubamnandi. Ndiyazazela!’

“Ncinga, Same! Kuzakube kukho amadoda amancinci ahlala pha ngokunjalo. Amadoda angazalani nokuzalana nathi. Kutheni ufuna ukuya kulala kwindlu engaqhelekanga ekude nekhaya?”

“Kodwa Mama! Ndinethamsanqa ngoba bandicelile. Ndingala njani?”
Udade wam uye wajonga kum efuna ndimxhase. “Uncinga ukuba yimbono entle, anditsho, Gaone?”
“Heyi, Ndicinga ukuba intle! Ndinomona omkhulu!”

Ndiya nodade wam ukuya kuthenga iimpahla ezintsa zolundelo ngozi lwakhe. Ndihlala naye esaluni iiyure ezininzi ngethuba efumana ukulungiswa ekugqibeleleyo benwele.

Ze uSame wathuthula kulandlu, ngaphandle kwezilumkiso zikamama wethu.
“Ndinqwenelele ithamsanqa, Gaone,” wantso uSame. Ngesiquphe ubukeke enexhala. Esoyika, futhi.

Ze izinto zaqala ukumhambela kakubi udade wam kwakamsinya. Kukho umfana ohlala endlini: omde, omhle, noqinisekileyo. UGabriel. Ndibone kwangoko ukuba ungowokwenene u”dlalani”. Kwaye nangoku udade wam useluthandweni. Bhum! Ndiyibona emehlweni akhe, nokuba angakwalambisa kangakanani.
Kodwa uGabriel akanamdla. Ujonge kuphela enye intombazana pha: UJulia, otshisa ndyani. Usizana elingudade wam! Uhlala efestileni abukele xa uGabriel kunye noJulia otshisayo besiya egadini.

Ndifuna ukushukumisa uSame. Ndifuna ukuthi, “Yiba senyanini” sisi! LaGabriel unezinto eziphantsi. “Kutheni ungathandi umntu ofana noThemba?” Yinto endifuna ukumcebisa yona leyo.

UThemba uhlala endlini naye. Akakho mde kangoko okanye mhle. Kodwa kulula ukumbona ukuba unentliziyo entle. Amehlo akhe alandela uSame nokuba uyaphi. Ndiyayazi: UThemba uyafa nguSame ngendlela naye afa ngayo nguGabriel. Njengendlela uGabriel afa ngayo nguJulia.

Kwaye uJulia kufuneka ahambe. UGabriel unembandezelo, kodwa ndibona ithemba likhazimla emehlweni kadade wam. Kwaye ewe, ngentsukwana nje, nakuya uSame. Egadini kunye noGabriel.

“Owu lantombazana isisidenge!” wancwina umama wam.
“Ukuba angayazi uthini uGabriel xa emtya izithende,” Ndiyavuma.

Ndiyazazi izinto ezimbi azithethayo xa uSame engeva. “Aysh letshiki uSame. Yhey akhonto angcono ngayo. Ngowokwenza nje isithutyana. Kodwa akatshisi njengoJulia. Akasondelanga!”

Ndiyanqwena ukuba ndingathetha into ebhadlileyo nodadethu. Kodwa akukho kwanto endinokuyenza. Andikwazu kufikelela kuye. Uzakumelana njani xa uGabriel onezothe esophula intliziyo yakhe? Kwaye uzakuyenza. Ndiqinisekile ngaleyo.
Kuphela ukuba! Kuphela ukuba ndandingamkhuthazange uSame ukuba afudukele kulandlu!

***

Akukho nto esinokuyenza sinomakama kuSame okwangoku. Akukhondlela esingafikelela ngayo kuye. Ngokuzola, kufuneka simbukele pha kumabonakude. Phaya phakathi kuBig Brother Africa house.

Laphela ibali