Kago o ile a re ge a tsoga a humana ele leswiswi. Hlogo ya gagwe e be e opa. O ile a lebelela gohle eupša a se bone selo. O be a le ka moagong wo o itšego, ka gare ga kheitši. O be a kgona go kwa dimpša di gobula eupša a sa di bone.

O be a gopola fela ge a be a eya Paws R Us gomme a bolela le monna wa ntshe. Monna o mmoditše gore a dule a iketle. O mo file galase ya senomaphodi. Ka morago ga moo ga a sa gopola selo.

Gona moo lebati la bulega gomme lesedi la tšwelela ka maatla ka gare ga kamora ya leswiswi ya go nkga mouta. O be a kgona go bona bjalo gore go na le dimpša tše dintšhi ka gare ga kheitši ye nnyane ka kamoreng yeo a bego a le ka go yona. Kago a dula ntle le go šikinyega, a dira o ka re o sa idibetše, gomme a lebelela ka kelohloko. Monna yo mogolo yo a boletšego le yena o be a sepela sepela go dikologa kheitši ye nngwe le ye nngwe, a hlaba dimpša ka tšhwana. Metsotswana ka morago ga go hlabiwa ka tšhwana, dimpša tša thoma go ba bogale kudu, tša loma dikheitši mola di goba tšeo di lego kgauswi le tšona.

Monna yo o ile a di lebelela metsotso ye mmalwa. “Go lokile,”a realo. “Itokišetšeng go lwa bošegong bja lehono.”

* * * * *

Spokes a fihla ntlong ye kgolo kua kgole ka thokong ya toropo. A kokota lebating. “O dira eng mo? Ke be ke nagana gore o kua ntlong ya bobolokelo,” monna wa kua Paws R Us a botšiša.

“Aowa, ke tlogetše Zero gona. O lokiša tša go petšha. Ba mpoditše gore o hloka thušo. Gore o na le bothata.”

Monna yoo o ile a fa Spokes sethunya. “Swara. Fetša ka yena – o ka kheitšing. Yo mongwe wa ditsebanyane. O nagana gore o tseba kudu. Pylon o epile Molete ka kua morago. Mo lahlele ka gare ga wona o mmitlele. Ke nametša dimpša. Di šetše di filwe ditšhwana tša steroite le nakhotiki. Di loketše go sepela. E tlo ba bošego bjo bo botse. Re tla bonana ntlong ya bobolokelo.”

Spokes a tšea sethunya gomme a leba ka morago ga ntlo ge a ekwa theraka e sepela. O ile a notlolla karatšhe gomme a tšhuba lebone. Dikheitši ka moka di be di se na selo, ka ntle le ga ye tee fela.

“Tsoga!” Spokes a laela. “O setlatla sa mafelelo. O be o nagana eng?”

Kago a tšwa ka kheitšing. “Nna? Ke eng yeo o bego o e nagana? Nkabe ke se mo ge nkabe e se ka wena.” Ke moka Kago a bona sethunya ka seatleng sa Spokes gomme a homola.

“O nagana gore ke tlo go thunya motswala?” Spokes a bolela bjalo, a bethabetha Kago mo mokokotlong. “A re tšwe ka mo. Mathaka a ga a raloke. Se ke tšhelete ye ntši gomme ga ba thabišwe ke batho bao ba nyakago go ba šarakanya.”

Go be go na le thekisi yeo e emišitšwego ka morago ga ntlo. Pele a tsena, Spokes a ema a letša mogala sellathekeng sa gagwe. “Theeletšang, mathaka le swanetše go ya ntlong ya bobolokelo yela e sa hlwego e dirišwakua mafelelong a Mmila wa Motsetse. Dilo di direga gona moo. Gonabjale!” O ile a tima mogala gomme a tsena ka thekising.

“Ke mang o bego o moleleditše mogala?” Kago a botšiša.

“Maphodisa, e ka ba mang gape?” Spokes a bolela bjalo, thekisi ya tloga.

“Gomme go tlo direga eng ka letseno la gago?”

“Ke be ke nagana gore o tlo nthuša gore ke humane mošomo kua mošomong wa gago. Tše ka moka bjalo di thoma go mpelaetša. Ye ebe e le ya mafelelo. Ke swanetše go lokiša dilo tše mmalwa. Ebile, ke a bona gore go na le makgarebe a mabotsana ao a šomago gona moo,”Spokes a mo kodutla, ka bjako a thoma go tiiša sefahlego. “Jojo ke yena a phološitšego bophelo bja gago monna.”

Kago a mo lebelela. “Jojo?” O ile a myemyela a nagana ka yena. “Ke tla leka go go hweletša mošomo gona kua, eupša o swanetše go tshephiša – o seke wa be wa kgwatha Jojo le ga tee.”

“Go lokile monna, o ntšea bjang? Le ge go le bjalo, o bonala bjalo ka mosadi wa go tshephagalela monna yo mo tee ge ke mo lebeletše.”

Thekisi e ile ya tlogelela ya ba iša gae gomme Kago a nagana ka mošomo letšatšing leo le latelago; le ka go bona Jojo. O ile a ipotša gore bophelo ke bjo bokopana, ebile ke bjo bokopana kudu. Letšatšing le le latelago o tlo mo kgopela gore ba intšhe ka nnete. Bosasa ke lona letšatši la maleba.

* * *

Re botše gore o nagana eng: E ka ba kgopolo yeo o bego o na le yona ka ga Spokes e fetogile bjale?