Mesong ya go latela Jojo o ile a letela Kago mo pele ga Builder’s Friend. O ile a letago fihlela saerine ya go thoma mošomo e lla, gomme a dula lebakanyana le le telele. E ka ba o kae? O be a tshwenyegile. O be a rapela gore motswala wa Kago ga se a tseba gore Kago o be a eya go mo swariša.

Letšatši le ile la feta gomme Kago a se tšwelele. Ka morago ga mošomo, Jojo a ya ofising ya Mna Alexander.

“Ee, Jojo go reng?”a botšiša, a lebeletše maphephe a gagwe.

“Ke a ipotšiša gore o a tseba gore ke ka lebaka la eng Kago a se a tla mošomong .”

“Aowa, ga ke tsebe. Ga se nke a founa le go founa. Ke maitshwaro a bjang ao go tšwa go mošomedi yo a sa lego ditekong? O swanetše a be le lebaka le lekaone, e sego bjalo o tla kobiwa.”

“Ke nagana gore go na le seo se mo diragetšego. Na le ka mpha aterese ya gabo? Ke nyaka go yo mo lebelela. Ke netefatše gore o lokile.”

“Ga ke tsebe. E tla be e le go tshela molao wa bosephiri wa mošomedi.” Mna Alexander o be a rata go latela molao.

“Hle mohlomphegi, go na le kgonagalo ya gore a be a le kotsing, gomme ke nagana gore ke nna ke dirilego gore a be maemong a bjalo.”

Mna Alexander a emelela ka go kgokgonega, gomme a ya rakaneng ya go bea difaele. O ilea lebelela ka go nanya difaeleng tše dintši gomme mafelelong a ntšha ye tee. “Go lokile, eupša o tsebe gore ke dira se ka lebaka la gore ke a tseba gore le bagwera gomme o tshwenyegile. O dula White City, Plot 974.”

Jojo o ile a e ngwala fase. “Ke a leboga!”

O ile a kitimela mojako gomme a namela khombi ya mathomo. O be a rapela fela gore Kago o sa itekanetše.

* * * * *

Go be go šetše go eba leswiswi ka nako ya ge a fihla White City. Ga se diploto ka moka tšeo di bego di ngwadilwe dinomoro ka gona go be go le boima go humana ploto ya nomoro ya 974. O ile a leka go balela go tloga plotong ya mafelelo yeo e bego e na le nomoro, ploto ya 969. O ile a ema pele ga ntlo ye nnyane ya go agwa ga ditena tše khubedu tša go apewa ka ontong ya mollo. Go be go na le lesogana leo le emego ka ntle le kgoga sekerete.

“Ka kgopelo hle,”Jojo a realo. “A o ka mpotša gore Ploto ya 974?”

“Go bjalo. Ke ka lebaka la eng o botšiša?”

“Ke nyakana le Kago Butale.”

“Na ga go bjalo go rena ka moka?”

“O ra go reng? E ka ba ga a gona ka gae?”

Lesogana la mpatamela. “Ke ka lebaka la eng mosetsana yo mobotsana wa go kgahliša wa go swana le wena a tshwenyega ka selo se bjalo ka Kago?”

Jojo o ile a lebelela lesogana le ge le be le le gare le mmatamela. E ka ba yo ke yena motswala’gwe Kago, Spokes? Kago o be a nepile, le yena o be a sa kgahlwe ke ka moo a lebelegago ka gona. O ile a hlokomologa potšišo ya gagwe. “Bjalo e ka ba Kago o boile gae bošegong bja maabane?”

“Aowa, sethotho seo se a tšhaba.”

“O tšhaba eng?” Jojo a botšiša.

“Ga se taba ya gago yeo, Mtšana Thing.”

“Theeletša, go na le kgonagalo ya gore o kotsing. Ke nagana gore go na le seo se mo diragetšego.” Spokes a tswirinya o ka re o re ga go seo a se tsebago. O ile a tšwela pele: “Ke ya e tseba taba ya go lwantšha dimpša. Ke nagana gore Kago o leka go e fediša .”

Ka bjako a Tanya šedi ya Spokes. “Go e fediša? Bjang?”

“Ke mmoditše gore a ye Paws R Us. Go botša monna wa gona seo a se bonego.”

Sefahlego sa Spokes sa fetoga. “Eng!? Mošemane yola ke setlatla. O tsenatsena dilo tšeo a sa di kwešišego. O tlo senya tšohle!”

Spokes a kgoromeletša pele a feta Jojo gomme a tšwa hekeng. O ile a kitima ka go iketla tseleng ye kgolo gomme a emiša thekisi ya mathomo. Jojo o be a tshwenyegile; eupša bjale gona o be a tšhogile. Go na le sengwe sefahlegong sa Spokes seo se mmoditšego gore Kago o kotsing ye kgolo.

* * *

Re botše gore o nagana eng: Na Spokes o ya kae? E ka ba o ile go thuša goba go kweša Kago bohloko?