Picture15

Dimo o ne a ka se tlogele bojalwa jwa setso bo mo feta. O ne a laletsa mmagwe Tselane mo ntlong mme ena a baya bojalwa mo fatshe gore dimo a tswe pelo.

“Tla ke go tshelele pele ke boela morago”, ga rialo mmagwe Tselane.