Ke shebile ka ba ka shebisisa hohle ho fumana eo e kang ke nna. Ke tsamaile phakeng ka sheba le ka moradifate.

Ka potoloha, mme ka sheba hodimo le tlase.