12

Washiya umuzi wakhe, wayohlala endle iminyaka.