10

Wathenga ibhayisikili elide.

11

Wahlala esihlalweni esiphezulu.
Wadlala ngemfologo elide.