Umhlaba uphatshile
Izinto zonke zimbatshile
Kusuke kwatshaba yonke into.
Ithemba lisuke lwayimbali.
Ukukhedama kona kokwemihla ngemihla.
Xesha lini eli?

Kuzizijwili umzi, nomzana ukhala uzithuthuzela
Ixoxo nexoxo liyazigxumela.
Bambi isimo siyabongamela
bazibhaqe bekudela ukuphila.
Xesha lini eli?
Ubom asoze buphinde bufane nangaphambili.

Ukufa kusimele ngenyawo silihlabathi.
Elowo nalowo uyankwantya luvalo.
Izembe libekiwe komncinci nakomdala.
Kwakhe kwanje na phi?
Ubusuku nemini zindaba ezimbi.

Ulonwabo, umonde, uvuyo noncumo,
nakwamakhelwane soze uzibone.
Koko nje ilizwi linye ‘Kunje yonke imizi’
Xesha lini eli?

Zibetha zibethe zidlule
Nel’ixesha lonxunguphalo lisezodlula
Sisezodloba njenga mathole ebona onina.

Sisezobona ubuhle bendalo.
Imithi isezophinda ivelise iziqhamo
Ingca isezobuya ibe luhlaza.
Neli ixesha liyedlula
Qina mzi ontsundu yomelela Mzantsi Afrika omhle.

Masibhinqeleni phezulu
Masisebenzisane sibambisane mzi wakuthi.
Kuzode kulunge.