Siyakhalaza siyakhalaza kuwe sifo
Yebo kuwe sifo usichithile
Uchithe sonke isizwe jikelele
Ngokuphazima kweso awushayanga lutho

Waphela umhlaba madoda!
Kukhihlizwa esikaNandi
Ngisho nabathi bayazi hhayi cha
Ubahlulile uchithile wangashiya lutho

Wenze izimanga
Ongakholwa useyakholwa
Habe! Angisayilokothi yokuvalwa kwezwe!
Lapho udlule khona ushiye iphunga

Ngempela ulethe ukwesaba ngisho
Nabazishaya isifuba sebephonse ithawula
Ngempela awunamahloni.