Kuzo zonk’izixhobo ezikhoyo kulomhlaba,
Nguwe osinik’amandla ngoba ubaphakamisile abaninzi,
Belele ngandletyananye ezibhedlele nasemakhaya.
Usis’xhobo sokhusela wonke ubani
Ngoba akudingek’imali kuwe,
Kodwa intliziyo nomthwalo esindwa nguwo.
Ndithi hamba mthuthuzeli wengxwelerha ugqibe ilizwe lonke
Ubuyis’ithemba kwabo balilahlileyo womeleze nabo banentliziyo ezingxwelekirhileyo.