Um’ uthando lusavutha lucishe
Lucishe khona lusemalangabi
Lucish’ ukuze ungazithol’ usenkingeni

Webafwethu ningaluthemb’ uthando uma lusavutha
Zibuz’ ukuthi kungani lwash’ amashushu
Nobesuka kulo waxakwa yiw’ amalangabi omlilo
Uma lusavuth’ ungaluthembi uthando

Nami ngiwelile kuleyonhlobo yothando
Lubuhlungu lokh’ okuxakile
Nami ngamthanda ngazimisela ngaye
Kant’ ungihlekisa inhlinini
Bengith’ uyangithanda kant’ ithibelene ibhekene
Uma lusavuth’ ubobaleka