Nkawuz’ undikhathaza amathamb’engqondo, undiphol’usumqondo ngokundigqwalis’isifuba, ufaka ukutshis’engqondweni yam.

Kuhlw’emini xa imilebe yam ingakupotozanga, iba bubusuku obud’obungena nyanga xa ndilala ndingakusondezang’emilebeni yam, ekuseni ubangowokuqal’ukufik engqondweni yam.

Uluhamb’ olud’ oluy’ekufeni, aluphel’usuku ndingakubambang’efigeni, uzicutha nganye – nganye iintsuk’ezinde zobomi bam, usisilingo esingem’esibalaseleyo, uyazenzel’ixhego, undisondeza kufutshane negcwaba lam, uwaqwenga ngononophelo amaphaphu am de uphum’umphefumlo.

Ulugoba lusanuk’intusi ulutsha lweli lizwe, ugqugqisa ngegqud’ubaqweqwedisela eliweni leziyobisi,’ Ingaba njongo zokwenziwa kwako kwakuyini na?

Ingaba xa utshabalalis’ulutsha lweli lizwe, sinalo na ikamva?