Kumzukwana izakususa amadoda ebandla.
Kumhlazana umthetho ubhalelwa.
Kungaloya mnyaka kuzakuphandleka iimfundiswa.
Umphezulu wamthatha lihlabile.
Kumhlokha omhlophe azabe athulela onzima ingwani.
Afungile wekhethu athe ayenjiwa ndawonye.

Kodwana nagadesi kusathiwa kufuneka ubufakazi.
Khona kusebaleni kwepahla yembuzi.
Ama-Afrika bawaswine bawafuya ebumnyameni bokufa.
Abanye babo badobha phasi.
Wakwethu yena bamenze igoga elithambileko.
Ababelethi bethu babelethela phasi ngokutswatswaya.

Sibethjwa amararho siphaphame nange ungavumi Ndebele.
Amaphika kani afela ekanini njengo Kanabo mAfrika.
Hloma ngeenkhali ze-Afrika ugade.
Kusangifakazela bonyana ikhemu le Afrika mthakathi.
Leli likhemu elisatjwa mninilo.

Ikomo ayibunyi boke kodwana mina ngibukhupha boke.
Akhesiliseni ukuthi kusenga ezimithileko.
Njengoba nesangoma sisabonwa ngenyongo.
Bantu bomthetho namaKhosi amaphilwethu,
Arhohlomele ngedongeni elinzima tshu!
Nasoloko niragela phambili kubalekana neciniso.

Bamthebulile wakwethu.
Isililo sakhe ngisizwa sibhodla ngedongeni.
Iphimbo lakhe lirhuwelela ngesizi lokwesaba ngaphakathi kwami.
Ngikhumbula amezwi wakhe wamaswaphelo ngaphambi kobana alale athi yena uyakhamba.
Yeke-ke ubawa ukuphumula.

Zesikhuwa zathi aziboni litho bonyana udliwe yini.
Zesintu zona zathi uthetjulwe…
Zesikhethu zathi ngathana simbuzile lokha nakathi uyakhamba bonyana uyaphi?
Batjho bekazakutjho bona uyaphi begodu kunabobani lapho.

Nina banikazi bomthetho, nani badosi phambili besintu.
Yenikhuphe amehlo enyameni.
Njengoba lokhu kungilimazile kanti kusangilimaza nagadesi.
Silimazekile ngokutswayatswaya okwenziwako.