Ubuhle bentombi bungeqhathaniswe nalutho emhlabeni
Intombi ihamba kuzwakale ukushisa kamnandi kwelanga esifubeni
Ukuphefumula kuqamukelane nomoya ushaye emoyeni
Amehlo amahle anobuhle akhanya umlilo akhanya ilanga liyoshona emathafeni
Amehlo amhlophe ayacabangisana ayabangisana ayafunisana

Umfula wempophoma okhafula amanzi amhlophe ematsheni
Zihlathi ezibushelelezi ezishelela kungathi uyindoni yobisi
Ubuhle bentombi
Ubuhle besizwe nedlozi
Zindlela zimhlophe
Kudela owaziyo ubuhle obunje ngobunje kuwumncintiswano yini?

Isizwe sibusisiwe amehlo akavaleki
Isizwe esinezulu emhlabeni
Ubuhle bendalo emhlabeni
Ngiqhuzuke ngize ngithuke ngawe ngilosi
Isilingo nezilingo nezingilosi

Isisu somnyosi konke kukhona sengaze ngithi
Yonke insipho iyawasha kuhle kulidili
Induku enhle igawulwa ezizweni
Sengisemazweni ungoye lungiyoyile singabuye sithini
Kubamba ezingelayo noma ngabe zindala zombili

Washiya imicabango isingeyona isiwukudwaza kungasekho ukungabaza
Imicabango ijulile engijulisa ize ingikitaze ngincume ngaze ngalingeka
Uyadela owaziyo uthando olungaka luvela kanjani
Ngingaqala ngalaphi ngiyeke kuphi ukuveza lemizwa kothandiweyo wami
Ngingasho lokhu ngiyeke okuphi?
Ngoba uthando ngilubambe ngesandla yilo uqobo lwalo ngiyabona
Noma kumnyama kodwa ngiyabona
Amehlo engqondo avuleka noma ngilele noma ngivuka
Emaphuphweni uyidlalile ifilimu uyihlulile nemizwa yami kanye nokuqonda
Ulwakhile uthando enhliziyweni yami ngokuvuselela imizwa yami
Ngingowakho nawe ungowami
Sakhelene nawe wakhelwe mina singomakhelwane
Sakhiwe njengezimbali ezikhiwe ukuyohlobisa
Ngiyisiqu wena uyimbali eqhakazayo njalo
Ngiyithunzi wena uyilanga elikhanyisayo
Uliqininso lemvelo
Uwumama wesizwe onosizo