Kudala ndibona, kudala ndisiva
Ngezinto ezintle kodwa
Ubuhle obunje bona
Andizanga ndabubona

Uthando olunje lona
Andizanga ndalungcamla
Ngenene kuwe ndilufumene
Ubambo lwam

Utata wabantwana bam
Intonga yam yase Khosi
Usisibane emehlweni am
Uluvuyo emphefumlweni nasentliziyweni yam

Iphupha lam lokufumana
Uthando ngawe lizalisekisiwe
Umqweno wokufumana ulonwabo ngawe ufezekisiwe

Kaloku wena unako konke
Okuzimpawu zothando novuyo
Wena wadibanisa iingceba zentliziyo yam
Wawuthuthuzela umphefumlo wam
Wapholisa amanxeba
Wasusa izinxenxe entliziyweni yam
Watyala imbewu yothando noxolo ebomoni bam

Ulukhanyo emehlweni am
Ululonwabo emphefumlweni wam
Uyintsika yobomi bam
Ngawe emphefumlweni wam kusindwe ngobethole

previous]