Ubomi sibubolekiwe
Imizimba yethu siyibolekiwe
Intliziyo kunye nengqondo sizibolekiwe
Inkangeleko siyibolekiwe
Ixesha esiliphilayo silibolekiwe
Kubalulekile ukuba ebomini umntu azihloniphe
Kubalulekile ebomini ukuba wonele yinto onayo
Kubalulekile uhlenga hlengisa okubi kokuhle
Kubalulekile ukufunda uzokwazi nale ubungayazi
Abaninzi bathi ubomi bunzima mna ndithi benze lula.