Ubomi ngumzamo
Ubomi luthando
Ubomi ngumonde

Ziyafika imini ezingxongongxongo
Ziyafika imini zika nduntsunduntsu
oku kwabantwana abalwela unopopi
Ziyafika iintsuku kubengathi kumnyama
Ziyafika iinzingo nezinqi zobomi
Zithathe ziphinde zidlule
Ziyafika iindudumo nemibane zishiye
Ubomi budlakadlaka

Ziye zifike ezongxwaleko
zikufake elurhex’ olurhabaxa
Ubomi lukrekretho noququdo
Ngamanye amaxesha ubomi bubangathi
Ligazi kumjelo wamanzi umhla nezolo

Ebomini kubakho amahla ndenyuka
Nezivunguvungu neenkxwaleko
Ubomi bunengxingongo ezininzi
Zithi zifike zihlabe ubomi zithathe
Zikushiye unolodwayi emphefumlweni wakho

Zikushiya unesilonda othi asisoze siphole
Qiqa, ungcinge khona ukuze
Nokuba ubomi
Bufika kuwe bukuhlaba
Ubewena unento yokuzikhusela
Ohw ubomi