Ndiyoyela nto zobawo
Ndiyoyel’ inene madoda
Yakoyel’ iyahlangulwa
Maxa wamb’ iyagqityezelwa
Ityiw’ iphele kulibaleke ngayo

Bhelu ndini lomsele hayi lweSabatha.
Usison’ esiselwa nangeSabatha.
Baqala kancinci kanti bayoyela.
Namhla kuswelek’ umhlanguli.

Ndiqale ngenye yalanda zambini
Ezimbini zandombel’ ichibi
Chibi lona lazal’ unxweme
Ndoyela ndangaveli nangozwane.
Wadidiyel’ umdidiyel’ inene.
Wadidiyel’ igwel’ elinencasa.

Lwayidub’ ingqondo ndalibal’ imvelaphi.
Kwagqub’ incasa yebhelu lomsele.
Ndaquqa ndibuyelela.
Ndiba ndanditshatile ndinosapho
Ndemk’ ekhaya ngelithi ndizakubuya.
Wolokohlo dyump’ ukoyela kwesosiziba.

Kunzim’ ukuzihlangul’ andinamntu.
Endandidada nabo bawelele ngaphesheya.
Ndisesizikithini samanz’ ampontshwayo.
Ndibe ngakhwaz’ inene ndiyoyela