Limathumb’ antaka
Izulu lixubayele
Kuvakel’ ukundila kwezulu
Ilifu elimnyama lehlile
Lavakal’ ivumba lokufa
Wazama zam’ umhlaba
Wankwanty’ umz’ ontsundu

Awil’ amaqhawe
Anduluk’ amagorha
Asishiya sisabamb’ ongezantsi
Sisakhamisile kukothuka
Ingcinga ziyabethabethana.

Coron’ ugqugqisile, ubete ubuyelel’ okwezulu lisezisa
Ukuba ndilele ndivuseni
Ukuba ndisebuthongweni ndingqinibe
2020 ingaba nguwe ngenene lo?
Inene ubom bufutshane
Amaqhaw’ ayibeke phants’ inqawe.

2020 unyaka wobukrakra
Ugrumb’ inxeba elinzulu
Kwisizwe siphela kwihlabathi jikelele.
Utsib’ elikaphungela

Corona ubhexeshe kwanela ngoku
Ndiyakuvum’ usiphaxulile
ndiyakuvum’ usojile
kwidangatya lomlimlo sojekile.