Thobekile bengilokhu ngizwa bekubabaza beth’ umuhle
Nami ngith’ angizijube ngizozibonela lesi singqazu sentombi
Kahle kahle bengazi kuyikithi lapho kunozime bezintombi
Namuhla ngizibonele lo phuma langa sikothe

Thobekile yazi wen’ usho ngobuhl’ obudida umqondo
Ubuhle bakho benza ngikhohlw’ engikuzele
Phela wen’ ufanelwe ukugana kithi kwaNyandeni
Siyokuphathisa kwenkanyezi yenhlanhla
Yaz’ ubuhle bakho buyimvela kancane
Um’ umamatheka kuvel’ izifaca
Sengiyabon’ ufuze umawakho
Angimaz’ impela kodwa ngimbona kuwe

Thobekile ngicel’ usale usungivunela ngibus’ inhliziyo yakho
Ngivumele ngikujubalalise ngikus’ emagcekeni oNyandeni
Umukhwe wami sengiyomcoshisa ngezondlekile zamabheka
Phela wen’ uyingelosi yoqobo

Um’ ubaba engafuni nawakh’ amabheka sengiyovele ngiy’ eNyokeni ngiyokweb’ ezesilo
Sengingamane ngidingiswe kwelakithi
Angithi phela ngithathekile ngawe
Ngifun’ ukuthi ube ngowami

Vuma ntombi bakulindel’ ekhaya
Nomam’ usengaze ashon’ engazange agqokiswe noma yiduku
Ubab’ esengaze ashon’ engazange waguqelwa
Ngicel’ ukuthi kube nguwe ozoguqel’ ubaba
Ngicel’ ukuthi kube nguw’ umakoti wami