Ndiyamazi futhi ndiwubonil’umzila
Nabazili bazile ngenzolo ngezolo
Ubekhona nosis’Nonzolo
Ibililitye lokusil’intsila
Nokulol’ingqondo

Ibisisidlo sam endidla kuso ubomi
Umhla nezolo ebenenimba
Endimbambazela endithuthuzela
Endihlamb’amathumba ngethuba
Lodandatheko undifihl’emathunjini
Ethuthunjelwa wazinyamezel’iinyanga
Ezilithoba wazal’unyana ngalonyaka

Lala ngoxolo Bhelukazi lakowethu
Bon’ubuhlungu bentliziyo yam
Ukuqond’ukukhathazeka kwam
Ayinguwe wenzeni usathath’uhambo
Ndibethwa kungazi ilanga
Lokubuya kwakho ndizotsho

Ndixol’entliziyweni
Ndilwamkel’uhambo lwakho
Bendisaswel’iimpiko namandla
Ndenz’ubone ngamehlo
Ndisaqingqa ndiselusana
Kodw’iinjongo bendinazo
Zigqithisile

Ndiyakukhumbula Mzali wam
Ndiyakukhumbula mama wam
Okuthethwa ngumlomo wam
Kudalwe yintliziyo yam
Kubenjalo ukundishiya kwakho

Akunani ndihlel’eluxolweni
Andikusol’ukufa ntonje
ndibulawa ziingcinga
Yen’usemafini futhi
Akayikubonakala kubenjalo
Ujundishiya kwakho