Ndiyalila! Ndiyalila!
Ndigwanty’iinyembezi
Ndinesazela indifulathele
Nezihlobo zimkil’iintombi
Nothando lwazo ndibudlil’ubutsha

Noko bekusekutsha
Njengomfana ndingekude
Neentombi ndiyinzwan’ethandwa
Zinzwakazi bendigawul’ezizweni
Ngezolo ndingayinxibi
Nekamkhwenyan’idyasi

Bendiba mna lento sisifo
Sezinja, hata!mntanam
Uzakutsha ngumlilo
Namhla ndinguy’uzenzile
Ndilixhoba lika gawulayo
Ndiyingxwelerha yesisifo

Sijiyil’egazini lam
Sihlel’ebusweni bam
Sisilond’entliziyweni
Nenyama isukil’emathanjeni
Wena wakhe wayibon’intak’engenaboya

Ndilele ngandletyananye
Ndiqaqanjelwa ngamathambo
Nemithambo ndigodol’onk’amalung’omzimba
Yhini gawulayo Yhini!